Въпроси

Често задавани въпроси

Какви документи са необходими, за да започне проектирането?

 • Копие от документ за собственност на имота – Нотариален акт
 • Скица за недвижим имот – този документ представлява извадка от действащия кадастрален, регулационен план на населеното място, на която са отразени границите на конкретния поземлен имот и неговата площ.
 • Виза за проектиране – извадка от действащия подробен устройствен план на населеното място с обхват на конкретния поземлен имот и съседните му имоти. Този документ представлява скица за недвижим имот с указан начин на застрояване и допустими технически показатели. Визата за проектиране трябва да бъде заверена в съответната дирекция по Устройство на територията към общината. Заверената виза трябва да бъде съгласувана с местното електроразпределително дружество, ВиК и подземен кадастър.
 • Тахиметрична (геодезическа) снимка на имота – геодезично заснемане на границите на имота, улична регулационна линия, денивелация на терена, съществуващо застрояване, висока дървесна растителност и други особености на имота. ( изготвя се от инженер-геодезист)
 • Геоложки доклад – проучване състава на почвите и нивото на подпочвените води. Докладът предоставя изходни данни, необходими за изготвянето на проектите по част Строителни конструкции. (изготвя се от инженер-геолог)
 • Предварителни договори от експлоатационните дружества:
  • От местното електроразпределително дружество – становище за съществуващи мощности, или за предоставяне на нови мощности. (за предлаганите от нас типови проекти са необходими до 15KW.)
  • От ВиК – предварителен договор, или становище, ако вече сте присъединени.

Съдържание на типовите (готови) проекти:

Всички типови (готови) проекти на къщи в сайта на „КоБоарх” са разработени във фаза технически проект. В посочената цена на избраният от вас готов проект са включени следните части:

 • Архитектура;
 • Строителни конструкции (СК);
 • Технически контрол по част „Строителни конструкции”;
 • Водоснабдяване и канализация (ВиК);
 • Електроинсталации (Ел.);
 • Енергийна ефективност (ЕЕ);
 • Доклад за оценка на съответствие по част „Енергийна ефективност”;

Какво не включват типовите (готови) проекти?

В посочената цена на избрания от вас готов проект не са включени следните части:

 • Авторски надзор по част „Архитектура” и по част „Строителни конструкции” (задължителен – извършва се по време на строителството, от съответния проектант – по отделен договор.);
 • Външни връзки към проекта по част „Водоснабдяване и канализация” (това са всички ВиК инсталации извън Вашия имот, за които е възможно да се наложи изготвяне на отделен проект.);
 • Външни връзки към проекта по част „Електроинсталации” (това са всички Ел. инсталации извън Вашия имот, за които е възможно да се наложи изготвяне на отделен проект.);
 • Озеленяване и благоустрояване;
 • Геоложки и хидроложки проучвания на терена;
 • Тахиметрична (геодезическа) снимка на имота и вертикална планировка;
 • Проект за безопасност и здраве (ПБЗ);
 • Проект за пожарна безопасност (ПБ);
 • Проект за отопления, вентилация и климатизация (ОВК) – по желание на инвеститора;
 • Проект за управление на строителните отпадъци (ПУСО) – задължителен за къщи с РЗП над 300м2;
 • Доклад за съответствие на проектите от лицензирана надзорна фирма;

*Всички проектанти, работещи по отделните части на проекта са членове на КАБ или КИИП и притежават пълна проектантска правоспособност.

kакви са предимствата на типовия (готов) проект?

 • По-ниска цена за проектиране на готовия проект, в сравнение с изготвянето на индивидуален проект.
 • Значително по-бързо издаване на завършен и качествен комплект проекти, в сравнение с времето нужно за изготвяне на индивидуален проект.
 • Още от самото начало, можете да придобиете ясна представа, как точно ще изглежда вашия бъдещ дом, като разгледате напълно завършена и реалистична 3D визуализация, пригледен план на разпределението и подробна информация за площта на всяко помещение, както и на цялата къща.

Възможно ли е да променя избрания от мен готов проект?

Ако сте харесали наш типов проект, но искате да бъдат нанесени промени, за да съответства по-добре на вашите нужди, то това е напълно възможно. В зависимост от спецификата на вашите желания и степента на сложност на конкретните промени, завишението в първоначалната цена за проектиране се договаря допълнително. По преценка на проектанта, ако промяната е незначителна, цената остава непроменена.

Избор на типов (готов) проект на къща.

Преди да се спрете на конкретен типов проект за къща, имайте предвид, че всеки парцел е строго индивидуален и различен по отношение на гледка, изложение, геометрия и теренни дадености. Поради тази причина, избирайки готов проект, вие трябва да знаете какви са минималните нормативни изисквания към парцела ви и да се съобразите с тях. Обърнете внимание дали вашия парцел е достатъчно голям, за да побере харесаната от вас къща, съобразявайки се с изискванията за минимално отстояние от регулационните линии на имота. За да ви улесним, към всяко наше предложение за типов проект, сме приложили параметри на застроена площ (ЗП), разгъната застроена площ (РЗП), габаритни размери и височина на къщата. Тези параметри трябва да бъдат в съответствие с изискванията по визата за проектиране. За да сте сигурни, че избраната къща ще се побере безпроблемно във вашия имот, можете да се възползвате от нашата безплатна консултация. Изпратете ни по имейл сканирана скица на вашия имот с нанесени размери и посочете коя къща сте избрали. Ние ще ви отговорим в най-кратък срок. Повечето от нашите предложения за типови (готови) проекти са разработени за парцели с преобладаващо равнинен характер на терена, с приблизителна денивелация от 80-90см в рамките на сградата. Ако вашия терен е по-стръмен, ще се наложи преработка на фундаментите на избраната къща.

Как се заплаща проекта?

Проектните работи се заплащат на два етапа: -50% авансово заплащане при подписване на договор за проектиране; -50% доплащане при получаване на проектната документация; При получаването на проектната документация, двете страни подписват приемо-предавателен протокол. Указаната цена към всеки типов проект включва три броя папки за всяка специалност, описана в „Съдържание на типовите (готови) проекти”, подписани и подпечатани от съответните проектанти. Цените са без ДДС.

Мога ли да поръчам проект за друго населено място, различно от вашето и как ще стане това?

Няма никакъв проблем да изготвим проект за къща, в който е да е град или село. Ние, от КоБоарх, изготвяме
проекти за цяла България. Разтоянието не представлява проблем за проектиране, съгласуване и получаване на
разрешение за строеж. За обекти извън района на гр. Варна, пълния комплект проектна документация ще бъде изпратен чрез куриерска фирма за наша сметка.

Как ще получа разрешение за строеж?

Инвестиционните проекти се изготвят въз основа на действащата нормативна уредба и следва да бъдат одобрени от местната общинска администрация. До получаване на разрешение за строеж, може да се стигне по два начина:

 • чрез разглеждане и одобряване от местния общински съвет;
 • чрез изготвяне на доклад за съответствие на проектите от лицензирана надзорна фирма;

Ние ви препоръчваме варианта с доклад за съответствия на проектите. По този начин проекта ще бъде разглеждан и одобрен само от главния архитект на съответната община. Това съкращава значително времето и таксата за разглеждане и одобряване на проектите. При допусната грешка или пропуск в проектната докуменмтация, същата ще бъде отстранена в най-кратки срокове за наша сметка.

Може ли да ми изготвите индивидуален проект?

Понякога типовите проекти не могат да задоволят специфичните изисквания на всеки отделен инвеститор. В такъв случай, за нас ще бъде удоволствие да изготвим индивидуален проект лично за вас, съобразен с вашите конкретни нужди и очаквания. Готови сме да ви изслушаме с внимание и да обсъдим подробно и най-малкия детайл около вашия бъдещ дом.

*Информацията, съдържаща се в проектите е интелектуална собственост на проектантския колектив на КоБоарх и е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Публикуването, тиражирането, преотстъпването и препродаването без писменото съгласие на проектантите е наказуемо по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Всички права запазени