Услуги

Услуги

КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ

 • Жилищни сгради
 • Обществени сгради
 • Офис сгради
 • Търговски центрове
 • Производствени сгради, складове и халета
 • Центрове за спорт и рекреация
 • Хотели и къмпинги
 • Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради
 • Издаване на удостоверения за търпимост
 • Доброволна делба
 • Архитектурно заснемане
 • Изготвяне на технически паспорти

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПУП

 • План за регулация - ПУП-ПР
 • План за застрояване - ПУП-ПЗ
 • План за регулация и застрояване - ПУП-ПРЗ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СЪГЛАСУВАНЕ

 • Общинска администрация
 • Електроразпределително дружество
 • Водоснабдяване и канализация
 • Кадастър
 • Придвижване до строително разрешение

ДИЗАЙН

 • Интериорен дизайн
 • Екстериорен дизайн

СТРОИТЕЛСТВО

 • Жилищно строителство
 • Промишлено строителство
 • Ремонт
 • Реконструкции