Начало / Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 • Копие от документ за собственност на имота – Нотариален акт
 • Скица за недвижим имот – този документ представлява извадка от действащия кадастрален, регулационен план на населеното място, на която са отразени границите на конкретния поземлен имот и неговата площ.
 • Виза за проектиране – извадка от действащия подробен устройствен план на населеното място с обхват на конкретния поземлен имот и съседните му имоти. Този документ представлява скица за недвижим имот с указан начин на застрояване и допустими технически показатели. Визата за проектиране трябва да бъде заверена в съответната дирекция по Устройство на територията към общината. Заверената виза трябва да бъде съгласувана с местното електроразпределително дружество, ВиК и подземен кадастър.
 • Тахиметрична (геодезическа) снимка на имота – геодезично заснемане на границите на имота, улична регулационна линия, денивелация на терена, съществуващо застрояване, висока дървесна растителност и други особености на имота. ( изготвя се от инженер-геодезист)
 • Геоложки доклад – проучване състава на почвите и нивото на подпочвените води. Докладът предоставя изходни данни, необходими за изготвянето на проектите по част Строителни конструкции. (изготвя се от инженер-геолог)
 • Предварителни договори от експлоатационните дружества:
  • От местното електроразпределително дружество – становище за съществуващи мощности, или за предоставяне на нови мощности. (за предлаганите от нас типови проекти са необходими до 15KW.)
  • От ВиК – предварителен договор, или становище, ако вече сте присъединени.

Няма никакъв проблем да изготвим проект за къща, в който е да е град или село. Ние, от КоБоарх, изготвяме проекти за цяла България. Разтоянието не представлява проблем за проектиране, съгласуване и получаване на разрешение за строеж. За обекти извън района на гр. Варна, пълния комплект проектна документация ще бъде изпратен чрез куриерска фирма за наша сметка.

Инвестиционните проекти се изготвят въз основа на действащата нормативна уредба и следва да бъдат одобрени от местната общинска администрация. До получаване на разрешение за строеж, може да се стигне по два начина:

 • чрез разглеждане и одобряване от местния общински съвет;
 • чрез изготвяне на доклад за съответствие на проектите от лицензирана надзорна фирма;

Ние ви препоръчваме варианта с доклад за съответствия на проектите. По този начин проекта ще бъде разглеждан и одобрен само от главния архитект на съответната община. Това съкращава значително времето и таксата за разглеждане и одобряване на проектите. При допусната грешка или пропуск в проектната докуменмтация, същата ще бъде отстранена в най-кратки срокове за наша сметка.

Понякога типовите проекти не могат да задоволят специфичните изисквания на всеки отделен инвеститор. В такъв случай, за нас ще бъде удоволствие да изготвим индивидуален проект лично за вас, съобразен с вашите конкретни нужди и очаквания. Готови сме да ви изслушаме с внимание и да обсъдим подробно и най-малкия детайл около вашия бъдещ дом.

*Информацията, съдържаща се в проектите е интелектуална собственост на проектантския колектив на КоБоарх и е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Публикуването, тиражирането, преотстъпването и препродаването без писменото съгласие на проектантите е наказуемо по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Всички права запазени